Nowy start na lepsze jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-033/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Gmina: M. Chorzów

Wartość ogółem: 276037,78

Wydatki kwalifikowalne: 276037,78

Dofinansowanie: 234632,11

Dofinansowanie UE: 234632,11

Nazwa beneficjenta: Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych

NIP beneficjenta: 6272653216

Kod pocztowy: 41-500

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

pogrupuj i przedstaw najważniejsze postacie, aleksandra bednarska, urząd pracy pruszków kontakt, system definicja, organy rzadzace, materiały budowlane rawicz, ppp gov pl, krajowa, badanie jelita grubego, kurs euro 27.04.2022, ik pracownicze typ p

yyyyy