Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-303/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Gmina: M. Tychy

Wartość ogółem: 1971027,1

Wydatki kwalifikowalne: 1971027,1

Dofinansowanie: 1971027,1

Dofinansowanie UE: 1675373,04

Nazwa beneficjenta: Miasto Tychy na prawach powiatu

NIP beneficjenta: 6460013450

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

karta wzoru podpisu, unia europejska flagi, rodzaje dóbr, czym pomalować skrzynie na warzywa

yyyyy