Od przedszkola do lepszego jutra

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-128/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Hyżne

Wartość ogółem: 1644543,15

Wydatki kwalifikowalne: 1644543,15

Dofinansowanie: 1608285,59

Dofinansowanie UE: 1397861,68

Nazwa beneficjenta: Gmina Hyżne

NIP beneficjenta: 8133303324

Kod pocztowy: 36-024

Miejscowość: Hyżne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

kontakty skype, przeprowadzono doświadczenie chemiczne badanie rodzajów produktów spalania metanu, jest wspólną częścią dwóch układów pokarmowego i oddechowego, banach outsourcing, program 50+ dla bezrobotnych 2018, powiatowy urząd pracy kamienna góra, rozporządzenie rady ministrów 25 marca 2021, s61 droga

yyyyy