Oddział przedszkolny w Niedźwiadzie Dolnej Gmina Ropczyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-043/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Ropczyce

Wartość ogółem: 95861,42

Wydatki kwalifikowalne: 95861,42

Dofinansowanie: 94375,56

Dofinansowanie UE: 81482,21

Nazwa beneficjenta: Gmina Ropczyce

NIP beneficjenta: 8181581908

Kod pocztowy: 39-100

Miejscowość: Ropczyce

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/2/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

rozwiniecie, zaznacz zdania w których opisano korzyści wynikające z przyjmowania imigrantów, punkt, jak zmniejszyć pasek zadań windows 11, europejskie wyspy, projekt interdyscyplinarny, dofinansowanie dla samozatrudnionych pup, pois.gov.pl, praca brzeg dolny urzad pracy, austria ue, gc energy, znajdź i popraw błąd w każdym zdaniu, portal beneficjenta zielona góra, reprezentatywność próby, nie dotyczy skrót, wzór lista obecności, program euro 2020, agnieszka bogdan, www.pupchelm.pl, szoop małopolska

yyyyy