Oddział Zamiejscowy Gminnego Przedszkola w Dziadowicach – wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Malanów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-017/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Gmina: Malanów

Wartość ogółem: 357148,15

Wydatki kwalifikowalne: 357148,15

Dofinansowanie: 349648,15

Dofinansowanie UE: 303575,93

Nazwa beneficjenta: Gmina Malanów

NIP beneficjenta: 6681857620

Kod pocztowy: 62-709

Miejscowość: Malanów

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

pup stalowa wola, przygotowanego, miejski urząd pracy, pup gryfino

yyyyy