Orientacja – program doradczo-psychologiczny dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-007/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Waśniów

Wartość ogółem: 94459,33

Wydatki kwalifikowalne: 94459,33

Dofinansowanie: 94459,33

Dofinansowanie UE: 80290,43

Nazwa beneficjenta: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6612228921

Kod pocztowy: 27-400

Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/29/2009

z okazji, urzad marszalkowski rzeszow, efrg, jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy 2020 kalkulator, poludniowy, ile dotacji dostała firma, klub pracy czerwonak, dofinansowanie dla bezrobotnych

yyyyy