Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-A07/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 300140,7

Wydatki kwalifikowalne: 300140,7

Dofinansowanie: 300140,7

Dofinansowanie UE: 255119,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Krosno – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. II Armii Wojska Polskiego w Krośnie

NIP beneficjenta: 6841755059

Kod pocztowy: 38-404

Miejscowość: Krosno

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

przykłady rewitalizacji w polsce, jak piszemy jakby, bierny, mali żołnierze cda, planeta wiadomosci, multisport generuj kod, parp internacjonalizacja, art 61, przemyśl, podkarpackie, urząd pracy w słupsku, łukasz szmajda

yyyyy