„Podaruj sobie przyszłość” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-035/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Gmina: M. Świętochłowice

Wartość ogółem: 552430

Wydatki kwalifikowalne: 552430

Dofinansowanie: 552430

Dofinansowanie UE: 469565,5

Nazwa beneficjenta: Miasto Świętochłowice/ I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych

NIP beneficjenta: 6271263507

Kod pocztowy: 41-600

Miejscowość: Świętochłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

górna granica dla ubezpieczenia oc komunikacyjnego jest określana, plac społeczny, pzu fundusz, praca w lubartowie, www.pup.leszno, sudeckie stowarzyszenie inicjatyw gospodarczych

yyyyy