Pokonam siebie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-005/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Opole Lubelskie

Wartość ogółem: 189514,18

Wydatki kwalifikowalne: 189514,18

Dofinansowanie: 189514,18

Dofinansowanie UE: 161087,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Opole Lubelskie/Szkoła Podstawowa w Skokowie

NIP beneficjenta: 7171728404

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

dotacje dla rolników na działalność pozarolniczą, miasto kosci pdf, urwisty brzeg morski, klepsydry zgorzelec

yyyyy