Pomóżmy dzieciom rozwinąć skrzydła

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-087/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Ciasna

Wartość ogółem: 60756,08

Wydatki kwalifikowalne: 60756,08

Dofinansowanie: 60756,08

Dofinansowanie UE: 51642,67

Nazwa beneficjenta: Gmina Ciasna/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim

NIP beneficjenta: 5751787919

Kod pocztowy: 42-793

Miejscowość: Ciasna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

cjo ue katowice, władza wdrażająca, pkp zduńska wola, szpital jaslo, efekt dźwigni, umowa zaliczki wzór pdf, funduszowe blog, urząd miasta bydgoszczy, jak rzecz tekst

yyyyy