Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-112/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Ciechanowiec

Wartość ogółem: 528440

Wydatki kwalifikowalne: 528440

Dofinansowanie: 500968

Dofinansowanie UE: 449174

Nazwa beneficjenta: Gmina Ciechanowiec

NIP beneficjenta: 7221004454

Kod pocztowy: 18-230

Miejscowość: Ciechanowiec

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

ukraina bosnia i hercegowina wynik, fundacja efekt motyla, nieruchomości włoszakowice, dz u nr 69 poz 763 z późn zm, fundusze europejskie na innowacje

yyyyy