Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec – ośrodki wychowania przedszkolnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-001/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Ciechanowiec

Wartość ogółem: 281275

Wydatki kwalifikowalne: 281275

Dofinansowanie: 275275

Dofinansowanie UE: 239083,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Ciechanowiec

NIP beneficjenta: 7221004454

Kod pocztowy: 18-230

Miejscowość: Ciechanowiec

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

szkoly europejskie, hodowla ślimaków dotacje 2021, rzgow wypadek, terminale przeładunkowe poczty polskiej, wup białystok, doradca smaku nową prowadzącą

yyyyy