Poprawa jakości i efektów kształcenia uczniów klas I-III poprzez zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych w Gminie Jawor

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-255/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina: Jawor

Wartość ogółem: 184202,3

Wydatki kwalifikowalne: 184202,3

Dofinansowanie: 184202,3

Dofinansowanie UE: 156571,96

Nazwa beneficjenta: Gmina Jawor

NIP beneficjenta: 6951399909

Kod pocztowy: 59-400

Miejscowość: Jawor

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

dotacje z urzędu pracy 2020 koronawirus, kursy dokształcające, poiś 2014-2020, żyrafki

yyyyy