Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-329/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 191330,27

Wydatki kwalifikowalne: 191330,27

Dofinansowanie: 191330,27

Dofinansowanie UE: 162630,73

Nazwa beneficjenta: Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji Arteria

NIP beneficjenta: 6342579035

Kod pocztowy: 40-027

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012

sąd rejonowy w wałbrzychu, rpo warmia i mazury, urząd celny starachowice, portal gospodarczy, dotacje podmiotowe, weksel in blanco bez protestu wzór, test kolumn podłogowych do 10000, harmonogram wypłat chełmża

yyyyy