Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja edukacji elementarnej przez Publiczne Przedszkole w Tarnowcu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-230/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Tarnowiec

Wartość ogółem: 85600

Wydatki kwalifikowalne: 85600

Dofinansowanie: 84307,44

Dofinansowanie UE: 72760

Nazwa beneficjenta: Gmina Tarnowiec

NIP beneficjenta: 6851602771

Kod pocztowy: 38-204

Miejscowość: Tarnowiec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

uzupełnij tabelę przykładami wyrazów pochodnych utworzonych za pomocą wskazanych formatów, niski długi kredens krzyżówka, 15 milionów euro ile to zł, małgorzata jarosińska, dania gov, ile centymetrów powinien mieć członek w wieku 15 lat, załącznik nr 12 do ustawy o vat, przykład ankiety, powrót do normalności, jęczmień na linii wodnej oka, wydział komunikacji strawczyn, zus fundusz pracy, tatrzański park narodowy zwierzęta chronione, mauzoleum w michniowie, przykładowe cele strategiczne, centralne systemy med

yyyyy