Powiat stawia na młodzież.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-124/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina:

Wartość ogółem: 1032480,02

Wydatki kwalifikowalne: 1032480,02

Dofinansowanie: 877608,02

Dofinansowanie UE: 877608,02

Nazwa beneficjenta: Powiat Lipnowski

NIP beneficjenta: 4660386812

Kod pocztowy: 87-600

Miejscowość: Lipno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski / Powiat włocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

czekoladka hrubieszów, rp biznes, powiększanie ekranu, pkb województw 2021, powiatowy urząd pracy chełm

yyyyy