Poznać – Zrozumieć – Współdziałać

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-272/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 345600,57

Wydatki kwalifikowalne: 345600,57

Dofinansowanie: 345600,57

Dofinansowanie UE: 293760,48

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

NIP beneficjenta: 6340010147

Kod pocztowy: 40-098

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/19/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

wsparcie na start, ja mogę, euroregion glacensis, dofinansowania z unii, pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy, poziom gotowości technologicznej, jak obliczyć ebitda z rachunku zysków i strat, mengovpl

yyyyy