Pracujemy dzisiaj na lepsze jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-097/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Konstantynów

Wartość ogółem: 227809,37

Wydatki kwalifikowalne: 227809,37

Dofinansowanie: 227809,37

Dofinansowanie UE: 193637,96

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum im.Cypraiana Norwida w Konstantynowie

NIP beneficjenta: 5372037918

Kod pocztowy: 21-543

Miejscowość: Konstantynów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

gdzie się zarejestrować jako bezrobotny, tunel s2, wyszukiwarkanfz, synowie małego krawca 270, do prostego człowieka pdf, koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego, jednojezdniowa, pochodne wynagrodzenia definicja, www.pupbilgoraj.pl, uks tucznawa, tatrzański park narodowy rośliny chronione, 136 dni po 17 lipca, urząd gminy muszyna, najnizsza krajowa 2022 lipiec, europejski fundusz wsparcia, dywersyfikacja pozorna, dłoń

yyyyy