Program rozwojowy dla szkół z gminy Skierbieszów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-189/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Skierbieszów

Wartość ogółem: 717710,76

Wydatki kwalifikowalne: 717710,76

Dofinansowanie: 615410,76

Dofinansowanie UE: 575272,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Skierbieszów

NIP beneficjenta: 9222940889

Kod pocztowy: 22-420

Miejscowość: Skierbieszów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

promocja szkoły scenariusz, 16 sierpnia 2019, ała tylko nie w szczepionkę, podkarpackie i lubelskie, 148 promyk nadziei

yyyyy