Program Rozwojowy Szkoły

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-109/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Gmina: Cieszków

Wartość ogółem: 102568

Wydatki kwalifikowalne: 102568

Dofinansowanie: 102568

Dofinansowanie UE: 87182,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Cieszków

NIP beneficjenta: 9161304394

Kod pocztowy: 56-330

Miejscowość: Cieszków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

kto drukuje pieniądze dla polski, koronowirus podkarpackie, bezkrytyczny oglad swiata, splitacz, zmniejszanie negatywnych skutków czegoś, aplikacja do rozpoznawania śpiewu ptaków

yyyyy