Program rozwojowy Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-306/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Skołyszyn

Wartość ogółem: 249789,52

Wydatki kwalifikowalne: 249789,52

Dofinansowanie: 219288,25

Dofinansowanie UE: 212321,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Skołyszyn – Zespół Szkół Publicznych w Święcanach

NIP beneficjenta: 6852227909

Kod pocztowy: 38-242

Miejscowość: Święcany

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014

kto mówi wszystkimi językami świata?, pup wałcz praca, oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny jak wypełnić, listopad 2021 dni robocze, 2 urząd skarbowy kraków, prawo polskie, chybie gmina, chciałyby razem czy osobno, inea inwestycje, sprawdzam polityka, połącz każdy czasownik z formą z którą występuje

yyyyy