Program rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy sznasą na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-375/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Jasło

Wartość ogółem: 581304,65

Wydatki kwalifikowalne: 581304,65

Dofinansowanie: 581304,65

Dofinansowanie UE: 494108,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Jasło – Zespół Szkół w Trzcinicy

NIP beneficjenta: 6852171741

Kod pocztowy: 38-207

Miejscowość: Przysieki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

bydgoszcz informacje, poznaje swiat, jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy 2021, programu, aktywna mama, uniwersytecki szpital dziecięcy w lublinie, brodnica wybory 2018

yyyyy