Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-491/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 35803,1

Wydatki kwalifikowalne: 35803,1

Dofinansowanie: 35803,1

Dofinansowanie UE: 30432,64

Nazwa beneficjenta: Podlaskie Towarzystwo Oświatowe

NIP beneficjenta: 9661238306

Kod pocztowy: 15-363

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

serwis oke gdańsk, time for wax wilenska, staż unijny kwota 2022, dofinansowanie z krus, kuratorium łódź konkursy przedmiotowe 2017/2018 odpowiedzi, ministerstwo energetyki, miasto europejskie

yyyyy