Przedszkola – Rozwój – Gmina – Wilamowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-069/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Wilamowice

Wartość ogółem: 1304500

Wydatki kwalifikowalne: 1304500

Dofinansowanie: 1284932,5

Dofinansowanie UE: 1108825

Nazwa beneficjenta: Gmina Wilamowice

NIP beneficjenta: 9371785750

Kod pocztowy: 43-330

Miejscowość: Wilamowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/12/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

potral podatkowy, new english school rzeszów, kalkulator siłownika hydraulicznego, biznes plan firmy remontowo-wykończeniowej, wp w polityce, umowa przekazania zaliczki, min finansów, wypadek budzyń, ocieplenie budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, ponieważ przecinek, promyk nadzieji 132

yyyyy