Przedszkolak w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-193/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Nowy Duninów

Wartość ogółem: 304980

Wydatki kwalifikowalne: 304980

Dofinansowanie: 304980

Dofinansowanie UE: 259233

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowy Duninów

NIP beneficjenta: 7743211324

Kod pocztowy: 09-505

Miejscowość: Nowy Duninów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/28/2014

podaj nazwy terminów do ich wyjaśnień, instalacje oze, jęczmień wewnętrzny ile trwa, instytucje rynku pracy, wzdluz, mauzoleum martyrologii wsi polskich w michniowie, wer lublin kontakt, pull&bear liczba pracowników

yyyyy