Przedszkolak z kapitałem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-010/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Gmina: Bliżyn

Wartość ogółem: 1664372,16

Wydatki kwalifikowalne: 1664372,16

Dofinansowanie: 1414716,33

Dofinansowanie UE: 1347348,88

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna

NIP beneficjenta: 6631791528

Kod pocztowy: 26-120

Miejscowość: Bliżyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

750 euro ile to zł, jezyk st, proces endogeniczny, urząd pracy dodatek za znalezienie pracy, pup ostrów, ministerstwo transport, fundusz cvc, program euro 2021, mezczyzn, mastiff media polska, a2 do europy, pup pyrzyce oferty pracy, praca w ochronie swietokrzyskie, dofinansowanie za znalezienie pracy poza miejscem zamieszkania 2019

yyyyy