Przedszkolaki-bystrzaki – upowszechnianie nowych form wychowania przedszkolnego w Gminie Gniewino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-025/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Gniewino

Wartość ogółem: 599863,96

Wydatki kwalifikowalne: 599863,96

Dofinansowanie: 509884,37

Dofinansowanie UE: 509884,37

Nazwa beneficjenta: Gmina Gniewino

NIP beneficjenta: 5882125449

Kod pocztowy: 84-250

Miejscowość: Gniewino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014

136 promyk nadziei, www urząd pracy ostrów wlkp, dofinansowania na szkolenia, wyjaśnij dlaczego w miarę oddalania punktowego źródła światła od, dotacje na założenie firmy dla pracujących 2019, dopiewo.pl, czcionki szeryfowe i bezszeryfowe

yyyyy