Przedszkolaki – dzieci na czasie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-077/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Chęciny

Wartość ogółem: 775690

Wydatki kwalifikowalne: 775690

Dofinansowanie: 760690

Dofinansowanie UE: 659336,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Chęciny

NIP beneficjenta: 9591672746

Kod pocztowy: 26-060

Miejscowość: Chęciny

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

ministerstwo finansow praca, 2szansa, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 2018, na loterii jest o 30 więcej losów pustych, nefretete sandomierz, rafał walczyszyn, pierwsza linia frontu, pogoda rybnik smolna

yyyyy