Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-001/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Markusy

Wartość ogółem: 363386,67

Wydatki kwalifikowalne: 363386,67

Dofinansowanie: 308878,67

Dofinansowanie UE: 308878,67

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu

NIP beneficjenta: 5781043075

Kod pocztowy: 82-300

Miejscowość: Elbląg

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

biuro projektów europejskich, w zielonych ramkach zostały wymienione czynniki, tuli tuli, kurs programowania dofinansowanie, poznajmy sie pomorskie

yyyyy