Przedszkole bliskie- edukacja elementarna w miejscu zamieszkania dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-050/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Gmina: Wicko

Wartość ogółem: 480484,56

Wydatki kwalifikowalne: 480484,56

Dofinansowanie: 466070

Dofinansowanie UE: 408411,88

Nazwa beneficjenta: GMINA WICKO

NIP beneficjenta: 8411609818

Kod pocztowy: 84-352

Miejscowość: Wicko

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

majewski bus, na sukces, w perspektywie, 11 lipiec, kościuszki w myślenicach, polskie autobusy elektryczne, biletyn, wyniki funduszy inwestycyjnych

yyyyy