Przedszkole bliżej dziecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-064/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat bartoszycki

Gmina: Sępopol

Wartość ogółem: 680155,15

Wydatki kwalifikowalne: 680155,15

Dofinansowanie: 647358,35

Dofinansowanie UE: 578131,88

Nazwa beneficjenta: Gmina Sępopol

NIP beneficjenta: 7431003449

Kod pocztowy: 11-210

Miejscowość: Sępopol

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat bartoszycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

otwarcie siłowni 2021, agnieszka niedziałek mam talent, wyniki oke wrocław, fundusz odbudowy ue polska, projekt stokrotka

yyyyy