Przedszkole inwestycją w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-067/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 403210,31

Wydatki kwalifikowalne: 403210,31

Dofinansowanie: 380340,4

Dofinansowanie UE: 342728,76

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodzisko Dolne/Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym

NIP beneficjenta: 8161523279

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Grodzisko Górne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/25/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

przedszkole bajka lubasz, nr tygodni, rój rydygiera, agenda 2030 depopulacja, podkreśl czasowniki w podanych wypowiedziach określ osobę czas liczbę oraz rodzaj wskazanego wyrazu, sprawdzanie dofinansowania, up kartuzy, pcpr swidnica

yyyyy