Przedszkole moich marzeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-016/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Czeladź

Wartość ogółem: 374740,19

Wydatki kwalifikowalne: 374740,19

Dofinansowanie: 318529,16

Dofinansowanie UE: 318529,16

Nazwa beneficjenta: Gmina Czeladź

NIP beneficjenta: 6251003163

Kod pocztowy: 41-250

Miejscowość: Czeladź

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

wuro 202, prografix, dofinansowanie dla emerytów 2022, rybnicki uniwersytet dziecięcy

yyyyy