Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-002/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Konin

Gmina:

Wartość ogółem: 654240,02

Wydatki kwalifikowalne: 654240,02

Dofinansowanie: 556104,02

Dofinansowanie UE: 556104,02

Nazwa beneficjenta: Przedszkole nr 2 w Koninie „Kraina Wesołej Zabawy”

NIP beneficjenta: 6651744147

Kod pocztowy: 62-510

Miejscowość: Konin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński / Powiat m. Konin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

mail na 5 minut, konferencja 12 maj, dofinansowania na założenie firmy, program rozwoju obszarów wiejskich 2007 13, dotacje na działalność 2021

yyyyy