’Przedszkole przyjazne dzieciom”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-016/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Lubsza

Wartość ogółem: 59982

Wydatki kwalifikowalne: 59982

Dofinansowanie: 59082,27

Dofinansowanie UE: 50984,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubsza

NIP beneficjenta: 7471406277

Kod pocztowy: 49-313

Miejscowość: Lubsza

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

specjalizacje priorytetowe 2021, gmina pałecznica, tarcza czerwiec 2021, zmiana danych w gus, urząd miejski w opolu lubelskim, wykup mieszkań komunalnych warszawa 2018, w tabeli zostały przedstawione wartości wskaźnika rozwoju społecznego, dokument potwierdzający klasę emisji spalin euro, miasto rowerow, ekomarina polańczyk, urząd stanu cywilnego rybnik, przedszkole słoneczko wierzchosławice, kurs solid edge

yyyyy