Przedszkole Publiczne w Skórzewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-016/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Dopiewo

Wartość ogółem: 759045

Wydatki kwalifikowalne: 759045

Dofinansowanie: 645188,25

Dofinansowanie UE: 645188,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Dopiewo

NIP beneficjenta: 7773133416

Kod pocztowy: 62-070

Miejscowość: Dopiewo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

kredyty dla firm wrocław, rejestr gov, portal jasło, www moje innogy pl, pup gryfice oferty pracy w powiecie, teren wydzielony pod tory kolejowe, ag motor

yyyyy