Przedszkole równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-004/13-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Gmina: Gaszowice

Wartość ogółem: 670560,54

Wydatki kwalifikowalne: 670560,54

Dofinansowanie: 569976,46

Dofinansowanie UE: 569976,46

Nazwa beneficjenta: Gmina Gaszowice/Przedszkole „Bajkowe Wzgórze”

NIP beneficjenta: 6422776938

Kod pocztowy: 44-282

Miejscowość: Czernica

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

kurs barmanski, punktcie, korzenna gmina, zawart, darmowa recepta online

yyyyy