Przedszkole – uczy, bawi, wychowuje.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-059/09-05

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Fałków

Wartość ogółem: 900900

Wydatki kwalifikowalne: 900900

Dofinansowanie: 862890

Dofinansowanie UE: 765765

Nazwa beneficjenta: Gmina Fałków

NIP beneficjenta: 6581872063

Kod pocztowy: 26-260

Miejscowość: Fałków

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

ewakuacja przedszkola warszawa, ceglany gzyms krzyżówka, aleksandra grabarczyk, przemysłu, zyblikiewicza 5, jak zaadresować pismo

yyyyy