Przedszkole w naszej szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-034/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Godkowo

Wartość ogółem: 85624,87

Wydatki kwalifikowalne: 85624,87

Dofinansowanie: 85624,87

Dofinansowanie UE: 72781,14

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

NIP beneficjenta: 5731178057

Kod pocztowy: 42-207

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

programów, gospodarki europy, próchnica na przednich zębach, podkreśl właściwości wspólne dla wszystkich paliw kopalnych, pup namysłow, pełna nazwa, zdanie od i

yyyyy