Przedszkole w naszej szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-106/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Gmina: Warnice

Wartość ogółem: 67659,58

Wydatki kwalifikowalne: 67659,58

Dofinansowanie: 67659,58

Dofinansowanie UE: 57510,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Warnice

NIP beneficjenta: 8531457392

Kod pocztowy: 74-201

Miejscowość: Warnice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

parafia komarów osada, strony informacyjne, na jakich dokumentach jest nip, praca pup zamość, pożyczka płynnościowa bgk

yyyyy