Przedszkole w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-253/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Grajewo

Wartość ogółem: 340754

Wydatki kwalifikowalne: 340754

Dofinansowanie: 340754

Dofinansowanie UE: 289640,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Grajewo

NIP beneficjenta: 7191507801

Kod pocztowy: 19-200

Miejscowość: Grajewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

pkb krajów ue 2020, kształt wody (2017) cda, rzeczpospolita gazeta codzienna, granica słowacja, europatomy, projekt inicjatywa krzyżówka

yyyyy