Przedszkole – weselej niż w szkole!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-002/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Gmina: Człuchów

Wartość ogółem: 735268

Wydatki kwalifikowalne: 735268

Dofinansowanie: 713209,96

Dofinansowanie UE: 624977,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Człuchów

NIP beneficjenta: 8431537401

Kod pocztowy: 77-330

Miejscowość: Człuchów

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

uchwała rady warszawy w sprawie wykupu mieszkań komunalnych 2020, koronawirus angielski, zasięg koronawirusa, podaj ogólny wyraz an następujących ciągów 7.1

yyyyy