Przedszkole wiejskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-224/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski

Gmina: Promna

Wartość ogółem: 202350

Wydatki kwalifikowalne: 202350

Dofinansowanie: 195950

Dofinansowanie UE: 171997,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Promna/Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

NIP beneficjenta: 7981470469

Kod pocztowy: 26-803

Miejscowość: Przybyszew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

pico da urze szczyt, urzad pracy piekary sl, doskonalenie zawodowe, portal uni wroc

yyyyy