Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-041/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Dąbrowa

Wartość ogółem: 133255,3

Wydatki kwalifikowalne: 133255,3

Dofinansowanie: 131256,48

Dofinansowanie UE: 113267,01

Nazwa beneficjenta: Gmina Dąbrowa

NIP beneficjenta: 7541896773

Kod pocztowy: 49-120

Miejscowość: Dąbrowa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

program do archiwizacji dokumentów, dzień dobry w ostatnim dniu roku, sortownia nbp praca, wypełnianie wniosków online, pełnia czerwiec 2019

yyyyy