Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w gminie Odrzywół

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-200/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Gmina: Odrzywół

Wartość ogółem: 219743,12

Wydatki kwalifikowalne: 219743,12

Dofinansowanie: 219743,12

Dofinansowanie UE: 186781,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Odrzywół

NIP beneficjenta: 7981259102

Kod pocztowy: 26-425

Miejscowość: Odrzywół

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

teczka terapii zajęciowej pdf, szusz kafeteria 44, domy małe projekty, i fundusze, wyjaśnij w jaki sposób fragmentacja ekosystemów wpływa na spadek bioróżnorodności

yyyyy