Przygotowanie oddziałów przedszkolnych Gminy Lubenia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku szkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-058/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Lubenia

Wartość ogółem: 252195,67

Wydatki kwalifikowalne: 252195,67

Dofinansowanie: 252195,67

Dofinansowanie UE: 214366,32

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubenia

NIP beneficjenta: 8133299930

Kod pocztowy: 36-042

Miejscowość: Lubenia

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/31/2014

Data zakończenia realizacji: 8/29/2014

dofinansowanie na żłobek prywatny 2019, polska gif, dotacje do firmy 2021, połącz nazwy instytucji unii europejskiej z ich uprawnieniami i kompetencjami, europejskie sluzby zatrudnienia, praca w administracji publicznej warszawa

yyyyy