Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-025/09-05

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 399990

Wydatki kwalifikowalne: 399990

Dofinansowanie: 393990,15

Dofinansowanie UE: 339991,5

Nazwa beneficjenta: Miasto Opole

NIP beneficjenta: 7543009977

Kod pocztowy: 45-015

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010

upomnienie o zaległe wynagrodzenie, założenie znacznika do guza, technikum hotelarskie świdnica, program telewizji jedynka, krajowy instytut funduszy unijnych oszuści, dotacje dla firm 2021, jak się pisze uprzejmie, deska do przesiadania się na wózek, z czym się kojarzy polska

yyyyy