PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-198/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pułtuski

Gmina: Pokrzywnica

Wartość ogółem: 349080

Wydatki kwalifikowalne: 349080

Dofinansowanie: 349080

Dofinansowanie UE: 296718

Nazwa beneficjenta: Gmina Pokrzywnica

NIP beneficjenta: 5681524651

Kod pocztowy: 06-121

Miejscowość: Pokrzywnica

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pułtuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

covid mapa europy, definicja przychodu, panoramaracławicka, instytut francuski krakow, bon zasiedleniowy 2022, podkarpacie.edu

yyyyy