Pszczółkowska Akademia Juniora – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-234/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Pszczółki

Wartość ogółem: 174767

Wydatki kwalifikowalne: 174767

Dofinansowanie: 174767

Dofinansowanie UE: 148551,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Pszczółki

NIP beneficjenta: 5931090309

Kod pocztowy: 83-032

Miejscowość: Pszczółki

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

wszyscy pomocni eu, narzuty pracodawcy, pomoc nauczyciela kurs, wojciech tynecki, wiadomosci strzelce opolskie, trening umiejętności społecznych pdf, poseł grabowski, obowiązki koordynatora

yyyyy