Punkty przedszkolne szansą dla najmłodszych mieszkańców gminy Stąporków.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-067/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Stąporków

Wartość ogółem: 840545

Wydatki kwalifikowalne: 840545

Dofinansowanie: 816745

Dofinansowanie UE: 714463,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Stąporków

NIP beneficjenta: 6581872086

Kod pocztowy: 26-220

Miejscowość: Stąporków

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

dotacje do ogrodów działkowych, https nfz.gov.pl, jak wykupić e receptę, frse online, regulamin ochrony danych osobowych, www.elbląg portal

yyyyy